March 30, 2018

WHITE MODELING CLAY

Terakota MT+
TOTO WHITE MODELING CLAY / TOTO БЕЛ ГЛИНАМОЛ

The White Modeling Clay (Art & Fantasy) is a composition of ecological, pure natural materials, soft processing and modeling. The modeled objects are dried when exposed to air, and can be baked if necessary. The modeling clay is used in all education facilities for children and adults, from preschool to academic age.

Белиот Глинамол ТОТО (Art & Fantasy) е составен од еколошки и природно чисти материјали, меки за обработка и моделирање. Моделираните предмети се сушат на воздух, а по потреба можат и да се печат. Глимолот се употребува во сите образовни установи за деца и возрасни, од претшколска до академска возраст.

Top